Tin tức \ Tin tức chung
THÔNG BÁO TẠM HOÃN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần An Phú

Theo như thư mời đã được gửi đến Quý cổ đông, Công ty Cổ phần An Phú dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 15/06/2021. Tuy nhiên, diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục phức tạp, để tuân thủ các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và khuyến cáo của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, đồng thời góp phần vào công tác chống dịch nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe của Quý cổ đông nói riêng cũng như cộng đồng xã hội nói chung.

Do đó, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần An Phú trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tạm hoãn kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cho đến khi có thông báo mới.

Trân trọng thông báo.


Bài viết khác: